Onze trainingen zijn RGS 3.0 en sluiten naadloos aan op professioneel opdrachtgever- en opdrachtgeverschap.


RGS 3.0 de uitdaging


Onder opdrachtgeverschap versta ik  “de wijze waarop een opdrachtgever opdrachten verstrekt aan opdrachtnemers en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemers”.

Hoe kunnen corporaties de initiatiefrol oppakken en invulling geven aan vernieuwend ontwikkelen en beheren van vastgoed en meer regisserend opdrachtgeverschap? Belangrijk daarbij is om bestuurders en directie mee te nemen in de inhoud en nut en noodzaak van resultaatgericht samenwerken en het bieden van praktische handvatten aan de organisatie om een geoliede implementatie mogelijk te maken.

Daarbij komen vraagstukken aan de orde als:

  • Waarom zou je als opdrachtgever resultaatgericht willen samenwerken?
  • Welke typen opdrachtgevers zijn te onderscheiden en welk type vastgoed business model hoort daarbij?
  • Waar zet je resultaatgericht samenwerken in en waar niet (projecten en projectoverstijgende programma’s)?
  • Welke kennis en deskundigheid moet je als opdrachtgever in huis hebben?
  • Hoe selecteer je geschikte opdrachtnemers en hoe houd je de samenwerking scherp?
  • Hoe beheers je risico’s en houd je grip op de prijsvorming?
  • Hoe krijg je de eigen (traditionele) organisatie mee in dergelijke innovatieve samenwerkingsverbanden?
  • Hoe zorg je voor continuïteit en voorkom je dat je als opdrachtgever na geslaagde pilotprojecten ongewild terugvalt in traditioneel aanbesteden?


Strategisch

Onze strategische professionals zijn gewend om op een hoog abstractie niveau te kunnen participeren in processen die te maken hebben met richting geven en om organisatie doelen te vertalen naar portefeuilles.

RGS fase 0,1 en 2 

Tactisch

Onze tactische professionals vertalen het strategisch voorraad beleid naar concrete wooncomplex visie's het inrichten van de assets.

RGS fase 2,3,4.

Operationeel

Onze operationele professionals richten zich op de verdere concretisering van de uitvoeringsplannen, op het verrichten, voorbereiding, uitvoering en oplevering.

RGS fase 4,5,6 en 7. 
RGS masterclass

In de Masterclass gaan we met u aan de slag om het gedachtengoed en de inhoud van RGS te implementeren in uw eigen organisatie en van daaruit naar de partijen in de keten. Op die manier werken we aan meer efficiency, betere samenwerking, lagere proceskosten, kortere doorlooptijden, betere sturing op kwaliteit in relatie tot kosten, grotere tevredenheid en vertrouwen bij opdrachtgevers en gebruikers en duidelijke communicatie tussen de partijen in projecten.

RGS midden kader

Resultaatgericht samenwerken binnen een bedrijf betekent dat ook het middenkader anders moet gaan werken. Projecten moeten vanuit een ander oogpunt benaderd worden, vanuit de lange termijn. Daarvoor moeten de  uitgangspunten van de opdrachtgever en vervolgens de kosten en de onderhoudsscenario’s bepaald worden, de projecten goed voorbereid, uitgevoerd en na afloop moeten de prestaties gemonitord  worden.

RGS uitvoerders

Als uitvoerder moet u binnen het resultaatgericht samenwerken rekening houden met diverse aspecten. Zo moet u op de hoogte zijn van de (kwaliteits)afspraken die gemaakt zijn, u moet tijdens het werk en bij de oplevering communiceren met de opdrachtgever, gebruikers en uw leidinggevende. Daarnaast moet u continu vinger aan de pols houden of het werk volgens de afgesproken onderhoudsscenario’s wordt uitgevoerd, zodat u eventueel maatregelen kunt treffen. Dit verlangt een andere manier van werken die in de training aan de orde zal komen.